NewStar - Chia sẽ kiến thức - Vững bước thành công

Lập trình C/C++
3.500.000đ

Giới thiệu

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có khả năng:
Về kiến thức:
- Cấu trúc chung của tất cả các chương trình viết bằng ngôn ngữ C/C++
-  Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ: cú pháp, công dụng, ứng dụng.
-  Cấu trúc dữ liệu mảng 1 chiều, mảng 2 chiều, chuỗi ký tự cùng với thuật giải cho
các bài toán trên những cấu trúc dữ liệu này
-  Cấu trúc và cách tạo lập các hàm trong ngôn ngữ C/C++
Về kỹ năng:
- Sử dụng được trình biên dịch Visual Studio để soạn thảo chương trình nguồn và
tạo lập chương trình chạy dùng ngôn ngữ C/C++
- Sử dụng được ngôn ngữ C/C++ trong lập trình để giải quyết các bài toán trên máy
tính có liên quan đến cấu trúc dữ liệu mảng, chuỗi và các chương trình có chương
trình con (hàm)

Yêu cầu

Đối tượng học viên: Học viên yêu thích về lập trình

Chính sách ưu đãi:

Giảm 200K + tặng áo thun cho các bạn đăng ký và hoàn thành học phí trước ngày khai giảng 1 tuần.

Chú ý:

+ Chỉ áp dụng một chương trình ưu đãi cho một học viên.

+ Học phí được giảm được tính từ học phí ban đầu.

+ Áp dụng khi học viên đăng ký và hoàn thành học phí trước ngày khai giảng 1 tuần.

 

1. Nhập môn lập trình

- Một số khái niệm: chương trình, phần mềm, lập trình, ngôn ngữ lập trình, trình biên dịch - Các bước chính trong quá trình tạo lập chương trình - Các bước chính trong lập trình

2. CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN TRONG NNLT C

- Bộ ký hiệu - Từ - Từ khóa – Tên tự đặt - Cách ghi chú - Cấu trúc chung của một chương trình viết bằng C - Các kiểu dữ liệu cơ sở - Khai báo hằng – khai báo biến - Khai báo tiền xử lý - Biểu thức – Toán tử

3. NHẬP XUẤT DỮ LIỆU

- Giới thiệu - Các hàm nhận dữ liệu từ bàn phím - Các hàm kết xuất ra màn hình - Một số hàm trình bày, trang trí màn hình - Bài tập áp dụng

4. CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN

- Giới thiệu - Lưu đồ - Cấu trúc rẽ nhánh - Cấu trúc lặp - Bài tập áp dụng

5. MẢNG VÀ CHUỖI KÝ TỰ

- Giới thiệu - Mảng 1 chiều - Mảng 2 chiều - Chuỗi ký tự - Bài tập áp dụng

6. CHƯƠNG TRÌNH CON – HÀM

- Giới thiệu - Khai báo hàm - Định nghĩa hàm - Sử dụng hàm (gọi hàm) - Biến trong chương trình có chương trình con - Các kiểu truyền tham số - Bài tập áp dụng

Danh sách lớp sắp mở

Mã Lớp Thời gian Khai giảng Địa điểm
Nguyễn Hoàng Chương

Giảng viên lập trình ASP.NET

Bạn có thể chia sẻ bình luận về khóa học này: